Všeobecné obchodné podmienky | MRK podlahy

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

 

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

 1.1 Predávajúci:

Obchodné meno:          MRK CONTRACT, s.r.o.
Právna forma:              Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:                          Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31
IČO:                            36 054 852
DIČ:                            2020095671
IČ DPH:                       SK 2020095671
Zapísaná v:                  obchodnom registri Okresného súduBanská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7771/S
Zastúpená:                  konateľmi:  Mária Magdolenová a Tomáš Magdolen     

                                          (ďalej ako „predávajúci“)

1.2 Prevádzkarne (predajne) a kontaktné údaje:

Matuškova 48                      
976 31Vlkanová –Banská Bystrica   
 
Zodpovedný zástupca:
Mgr. Patrik Falat
Mobil: 0917856417
Email: patrikfalat@podlahu.sk

 Pracovná doba:

PO-PI: 8:00 - 15:30


1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

MRK CONTRACT, s.r.o.Matuškova 48   976 31 Vlkanová – Banská BystricaSlovenská republika

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  
fax č. 048/412 46 93 

2. Úvodné ustanovenia

 

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň hopoučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

 

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcehoprostredníctvom elektronického obchoduwww.podlahu.sk.

 

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

3. Vymedzenie pojmov

 

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom:Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31, IČO:36 054 852.

 

3.2 Predávajúcim jetiež obchodná spoločnosť MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom:Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31, IČO:36 054 852.

 

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchoduwww.podlahu.ska ktorejkúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

 

3.5Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

 

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo zmluva o zhotovení veci na zákazku.

 

4.Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

 

4.1Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.V nákupnom košíku má kupujúci možnosť prezrieť si stručný prehľad  označeného tovaru, jeho množstva a ceny. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.

 

4.2Ďalší krok „DORUČOVACIA ADRESA“ je vyplnenie osobných údajov kupujúceho. Kupujúci má možnosť realizovať danú objednávku ako jednorazový nákup alebo ako registrovaný zákazník  alebo ako nový zákazník. V prípade, že kupujúci nie je registrovaný v systéme e-shopu, vyplní formulár poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, ulica č.p. mesto, PSČ, kontaktné údaje: E-mailová adresa, telefón. Kupujúci má tiež možnosť označiť, že chce doručiť tovar na inú adresua vyplniť požadované údaje.Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.

 

4.3Krok „DOPRAVA A PLATBA“ slúži na to, aby si kupujúci zvolil spôsob dopravy tovaru v súlade s bodom 8týchto VOP a spôsob platby v súlade s bodom7 týchto VOP. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.

 

4.4Krok „ZHRNUTIE“ predstavuje rekapituláciuobjednávky, ako aj možnosť oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, prostredníctvom ktorých predávajúci ešte pred uzavretím zmluvy informuje kupujúceho o podmienkach zmluvy na diaľku a oznamuje mu všetky potrebné a zákonom vyžadované informácie.Následne kupujúci zaškrtne políčko: „Oboznámil som sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami“.

 

4.5Pred odoslaním záväznej objednávky s povinnosťou platby bude kupujúciinformovaný aj o spracúvaní jeho osobných údajov.Následne kupujúci zaškrtne políčko:

 „Beriem na vedomie, že odoslaním tejto objednávky spoločnosť MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom: Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31, IČO: 36 054 852bude spracúvať moje osobné údaje uvedené v tejto objednávke za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, uskutočnenie platby, dodania tovaru, resp. prípadnej reklamácie/súdneho sporu.Tu je viac informácií o ochrane osobných údajov.

 

4.6Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo s názvom „Záväzneobjednať s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

4.7 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu email s názvom:Záväznépotvrdenie  objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého budú VOP a Formulár pre odstúpenie od zmluvy a Potvrdenie o udelení výslovného súhlasu, ak bol poskytnutý.

 

4.8 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru,vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávkyzo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú E-mailovú adresu. 

 

4.9Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vznikáaž novým záväzným elektronickým potvrdením objednávky predávajúcim.

 

4.10Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4.11 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu plnoletou osobou spôsobilou na dané právne úkony.

 

5.Storno objednávky

 

5.1 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

5.1.1Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

 

5.1.2Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na mieru", ktorý bolo nutné upraviť podľa osobitných individuálnych požiadaviek kupujúceho, najmä koberce rezané na mieru kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov a ide o tovar, ktorý predávajúci nemal na sklade a musel ho zakúpiť, pričom ide o tovar, ktorý nie je bežne predajný, žiadaný zo strany zákazníkov.


5.2 STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

5.2.1Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
 • kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
 • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
 • v prípade vypredania zásob.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

6.Cena tovaru

6.1Cena tovaru je konečná,vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR.

 

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

 

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur)Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Predávajúci si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach, variantoch a farieb, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

 

 

 

7.Platobné podmienky

 

7.1Za tovar a služby zakúpené v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 

 1. platba na dobierku- platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
 2. platba prostredníctvom bankový prevod na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry
 3. platba pri osobnom prevzatí len na predajnina adrese Matuškova 48, 976 31 Vlkanová – Banská Bystrica - platíte priamo na predajni.

 

7.2Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 8 týchto VOP.

 

7.3Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradenáv plnej výške.

 

8. Poplatkyza prepravu, balné a dodacie podmienky

 

8.1Spoločnosťsi náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.

 

8.2 V prípade objednávky nad 200 eur s DPH je doprava zdarma.

 

8.3 V rámci Slovenskej republiky je dodanie realizované prostredníctvom zásielkovej služby – GEIS pričom poplatok za prepravu je: 5,00 eur s DPH pri zásielke do 200 €.  Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim v prípade, že tovar je skladom. Ak tovar nie je skladom doručenie je zvyčajne do 14 pracovných dní.

 

8.4V rámci Českej republikyje dodanie realizované prostredníctvom zásielkovej služby zásielkovej služby – GEIS pričom poplatok za prepravu je: 10,00 eur s DPH pri zásielke do 200 €.  . Zásielka bude doručená zvyčajne najneskôr do 2-4 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru predávajúcim v prípade, že tovar je skladom. Ak tovar nie je skladom doručenie je zvyčajne do 14 pracovných dní.

 

 

8.5V rámci iných krajín (Európska únia)je dodanie realizované prostredníctvom kuriéra GEIS . Poplatok za prepravu je vyrátaný individuálne v závislosti od krajiny doručenia. Zásielka bude kupujúcemu doručená zvyčajne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim, v prípade, že tovar je skladom. Ak tovar nie je skladom doručenie je zvyčajne do 14 pracovných dní.  Dodanie tovaru sa môže predĺžiť v závislosti od pripísania peňazí na náš účet /pri platbe prevodom na účet/.

 

 

8.6Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa  môžu po dohode s kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

 

8.7  V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

 

8.8  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci by mal byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.9  Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

 

8.10V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

 

8.11V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

  

8.12Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o materiálovom zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

 

8.14Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme snažiť situáciu čím skôr riešiť.

 

8.15V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

 

9.Výhrada vlastníctva

 

9.1Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 

9.2V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

 

 

10.Odstúpenie od zmluvy

 

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru).

 

V prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa,keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov,uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

 

Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia,uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 

Ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

V prípade zmluvy o službách uplynie lehota na odstúpenie od zmluvypo 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom: Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31alebo E-mailom na adresu:patrikfalat@podlahu.sk.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali a ktorý tiež je uvedený ako príloha týchto VOP.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu predajňuna adrese Matuškova 48, 976 31 Vlkanová – Banská Bystrica, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť kuriérom: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je pri hmotnosti zásielky do 50 kg 5,00€ a v prípade hmotnosti zásielky nad 50 kg sú náklady na vrátenie vo výške 30€ .

 

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Týmto Vás informujeme, že „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

 

V prípade zmluvy o službách: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

 

10.2 KEDY KUPUJÚCI NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (najmä koberce rezané na mieru kupujúceho);
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

 

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.

 

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú preberané,akceptované.

 

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 

10.3 INFORMÁCIA O PRÍPADNEJ POVINNOSTI SPOTREBITEĽA UHRADIŤ PREDÁVAJÚCEMU CENU ZA SKUTOČNE POSKYTNUTÉ PLNENIE

 

10.3.1V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemu výslovný súhlas.

 

10.4 VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO ZAČATÍM POSKYTOVANIA SLUŽBY PRED UPLYNUTÍM LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.4.1Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby, kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

10.4.2Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že udelením výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí službyprávo na odstúpenie od zmluvy.

 

11.Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

11.1Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

 

11.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim.Pri tovaroch  predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovarupredávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť.Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).

 

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

 

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

 

 

 

11.3 Záručná doba

Základná zákonná záručná doba na tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou v internetovom obchode www.podlahu.skje 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Predávajúci môže vyhlásením v Záručnom liste poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná (t. j. viac ako 24 mesiacov).

 

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne.

 

11.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.

 

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto vadu reklamovať.

 

 

11.6 Kde možno uplatniťreklamáciualebo vykonanie záručných opráv

 

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv písomne na adrese predávajúceho: MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom: Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31E-mail:patrikfalat@podlahu.sk, Telefónne číslo: 0917856417.

 

Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv u určenej osoby:  Mgr. Patrik Falat. Určená osoba je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n)  zák. č. 250/2007 Z.z.). Táto je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu.Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

 

 

11.7 Postup pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu s ohľadom na charakter vady.

Kupujúci má uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, zaslať/odovzdať reklamovaný tovarosobe poverenej vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, kupujúci má právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

 

Pri uplatnení reklamácie treba priložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list v prípade, že Vám bol vydaný. 

 

Kupujúci stručne opíše, uvedie vady tovaru, ktoré reklamuje. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť nehygienický a špinavý. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané.

 

 

11.8 Za vadu výrobku/tovarusa nepovažuje:

 • opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie,
 • poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie, údržbu, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený;
 • také mechanické poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel,
 • ušpinenie (fľaky, škvrny) tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru spôsobené konaním kupujúceho,
 • nadmerné zaťažovanie alebo zanedbanie starostlivosti o jeho údržbu,
 • pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

 

11.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu

 • 622 Občianskeho zákonníka
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 • 623 Občianskeho zákonníka
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

11.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

 

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m)  z.č.250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

 

11.12 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.

 

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

11.14 Doklad ovybavení reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

11.15 Evidencia reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

11.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

 

12.Informácia o alternatívnom  riešení  sporov

Vážený kupujúci,v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že  sme porušili Vaša práva.

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno:           MRK CONTRACT, s.r.o.

Právna forma:                  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                    Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31

IČO:                                      36 054 852

DIČ:                                       2020095671
IČ DPH:                                                SK 2020095671

Zapísaná v:                                        obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7771/S

Zastúpená:                        konateľmi:  Mária Magdolenová a Tomáš Magdolen

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Patrik Falat

Mobil: 0917856417

Email: patrikfalat@podlahu.sk

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”).

 

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť  o nápravu odpovedala  zamietavo alebo na ňu neodpovedala  do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka. 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

13.Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

 

13.1V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť E-mail: patrikfalat@podlahu.sk.

14.Ochrana osobných údajov

 

14.1Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), prijatéprimerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl.13 GDPR.

 

 

 

 

 

 

14.2 PREVÁDZKOVATEĽOM JE:

 

Obchodné meno:           MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:                                    Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31

IČO:                                      36 054 852

Zodpovedná osoba:       nie je určená

Mobil:                                  0917856417

Email:                                   patrikfalat@podlahu.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru a prípadnej reklamácie tovaru alebo súdny spor.

 

ROZSAH  SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona)- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov. Ide najmä o:

- zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;

 • Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§13 ods.1 písm. f) Zákona) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne nauplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOVA TRETÍCH STRÁN

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

 

Príjemca v členskom štáte  (EÚ + EHP):

 • Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.
 • Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.
 • Poskytovateľ IT servisu/údržby

 

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisualebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná:

 • Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účtovné doklady sa uchovávajú: 10 rokov
 • Registračné údaje na (E-shop): Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),
 • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu patrikfalat@podlahu.sk. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý nájdete na našom webovom sídle alebo na konci týchto VOP. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shopa tiež zákonnou požiadavkou za účelom vystavenia účtovných dokladov.V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

15.Záverečné ustanovenie

 

15.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

 

15.2Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania.

 

15.3Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

15.4Tieto VOP sa nevzťahujú na podnikateľov (právnické osoby, SZČO)t.j. na osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto obchodné záväzkové vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami kúpnej zmluvy (§409 a nasl.). Podnikatelia si preto nemôžu uplatňovať tzv. spotrebiteľské práva, na ktoré majú nárok len spotrebitelia. 

 

15.5Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

 

15.6 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 9.11.2018.

 

15.7Okamihom keď kupujúci na stránkachwww.podlahu.skklikne na odkaz "objednávka s povinnosťou platby", má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudoval, zobral ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodol uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu:

Obchodné meno:           MRK CONTRACT, s.r.o.

Sídlo:                                    Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ:976 31

IČO:                                      36 054 852

Telefónne číslo:               0917856417

E-mail:                                 patrikfalat@podlahu.sk

 

 

 

(V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, vyplňte nasledovné)

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..................................................................................................................................................................

Dátum prijatia tovaru: ....................................................................................

 

(V prípade zmluvy o zhotovení veci na zákazku, vyplňte nasledovné)

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o zhotovení na zákazku tejto veci: ..................................................................................................................................................................

Dátum objednania zhotovenia veci na zákazku: ....................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .....................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ......................................................................................................

 

 

 

Podpis spotrebiteľa: .................................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

Dátum: ..................................................

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom:Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31, IČO: 36 054 852

Tel.:0917856417, Email: patrikfalat@podlahu.sk

 

VEC: Formulár pre uplatnenie práva dotknutej osoby

(Tento formulár vyplňte len ak si prajete uplatniť právo podľa GDPR)

 

Na základeNARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len „GDPR“)  si týmto ako dotknutá osoba uplatňujem nasledujúce právo:

 

 Právo na prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na opravu osobných údajov (čl.16 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na výmaz osobných údajov (čl.17 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl.18 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo na prenosnosť osobných údajov (čl.20 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl.21 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

(čl.22 GDPR), ktoré sa týkajú:

 

..................................................................................................................................................................

 

Túto žiadosť podáva:

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................

Kontaktná adresa: .......................................................................................................................

 

Dňa:

Vyplnenú žiadosť nám zašlite elektronicky na vyššie uvedenú E-mailovú adresu alebo v papierovej podobe na adresu sídla prevádzkovateľa a my Vám odpovieme v zákonnej lehote.

 

2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ  PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

 Obsah

 1. Úvodné ustanovenia 3
 2. Vymedzenie pojmov 3
 3. Predmet zmluvy 4
 4. Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru 4
 5. Kúpna cena 4
 6. Miesto dodania tovaru 4
 7. Čas dodania tovaru 4
 8. Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb 5
 9. Poplatky za prepravu 7
 10. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 7
 11. Obaly a balenie 8
 12. Doklady vzťahujúce sa na tovar 8
 13. Nebezpečenstvo škody na tovare 8
 14. Zodpovednosť za vady tovaru 8
 15. Záruka za akosť 8
 16. Záverečné ustanovenia 8

 

 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno záväzkového vzťahu, t.j.záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.

 

2. Vymedzenie pojmov

Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:

 1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť MRK CONTRACT, s.r.o. so sídlom:Matuškova 48/293, Vlkanová, PSČ: 976 31, IČO: 36 054 852.

 

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spMRK CONTRACT, s.r.o.

Matuškova 48   
976 31 Vlkanová – Banská Bystrica

IČO: 36054852  
DIČ: 2020095671
IČ DPH: SK 2020095671

 

Bratislava: +421 905 360 329
Banská Bystrica: +421 918 668 265
Žilina: +421 918 810 666
Košice: +421 948 270 569

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS